Viễn thám và GIS

Khóa học GIS cơ bản

Giá: Liên hệSKU: VG01
Giá: Liên hệSKU: PM_SQL01
Giá: Liên hệSKU: PM_VF01
Giá: Liên hệSKU: PME01
Giá: Liên hệSKU: PM_CC01
Giá: Liên hệSKU: QL01

Phần mềm và nền tảng

Khóa học SAR: COSMO SkyMed

Giá: Liên hệSKU: PME04
Giá: Liên hệSKU: QL01-1
Giá: Liên hệSKU: TKCT02